Bēru līdzjūtības pantiņi (61)

Bēru pantiņi, teksti un dzejoļi, līdzjūtības izteikšana, izvadīšana pēdējā gaitā.
Vērtēt šo objektu
(68 balsis)

Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.

Vērtēt šo objektu
(118 balsis)

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Vērtēt šo objektu
(39 balsis)

Mirklis, un jau ir par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes.

Vērtēt šo objektu
(39 balsis)

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Vērtēt šo objektu
(42 balsis)

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Vērtēt šo objektu
(42 balsis)

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Vērtēt šo objektu
(50 balsis)

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Vērtēt šo objektu
(44 balsis)

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt.

Vērtēt šo objektu
(49 balsis)

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Vērtēt šo objektu
(32 balsis)

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Vērtēt šo objektu
(64 balsis)

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Vērtēt šo objektu
(16 balsis)

Ai, vējiņi, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu?
Ai, nāvīte, kam paņēmi
Vienīgo bāleliņu?

Vērtēt šo objektu
(55 balsis)

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Vērtēt šo objektu
(33 balsis)

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Vērtēt šo objektu
(26 balsis)

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Vērtēt šo objektu
(14 balsis)

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Ko pasaukšu guldamies,
Ko, no rīta celdamies?

Vērtēt šo objektu
(14 balsis)

Kaut es būtu māmuliņu
Caur zemīti dzirdējusi,
Es ietītu viņas vārdus
Villainītes stūrītī.

Vērtēt šo objektu
(62 balsis)

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Vērtēt šo objektu
(36 balsis)

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Vērtēt šo objektu
(11 balsis)

Ēna laba, ēna laba,
Kas ēnā maizi dos?
Māte laba, māte laba,
Kas mūžam māti dos?

Vērtēt šo objektu
(14 balsis)

Kas manai māmiņai
Šovakar cisas taisa?
Veļu māte cisas taisa,
Zīda klāja paladziņu.

Vērtēt šo objektu
(20 balsis)

Paskaties, kā garām aiziet dzīve,
Kā garām aizslīd tas, kas bijis skaists.
Paskaties, un nesaki nevienam,
Kā sāp, kad projām aiziet draugs ...

Vērtēt šo objektu
(40 balsis)

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Vērtēt šo objektu
(37 balsis)

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Vērtēt šo objektu
(26 balsis)

Kāpēc tā bija jānotiek?
Tu aizgāji un paliku es viena.
Kāpēc man vienai tumsā jāpaliek,
Ja apkārt staro gaiša diena?

Vērtēt šo objektu
(19 balsis)

Zem zaļiem kokiem vakarā
Es runājos ar saules rietu,
Zem zaļiem kokiem vakarā
Tu atradi sev mūža vietu.

1 lapa no 3